1. Home
  2. Regulamin

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia
oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i Regulaminem. Użytkownik dodający do serwisu Treści oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczania na serwerach powyższych materiałów (posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich zamieszczanych Treści, w szczególności do zdjęć, filmów i tekstów oraz, że Treści te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich).

I. Postanowienia wstępne

1.Administratorem serwisu hyhy.pl jest firma Solution Partners Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, NIP 7010456484, zwana także zamiennie Usługodawcą. Kontakt z Administratorem można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://hyhy.pl/kontakt lub korzystając z adresu poczty elektronicznej [email protected]
2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Serwisu działają usługi udostępniane w domenie internetowej „hyhy.pl” i jej subdomenach oraz innych adresach będących przekierowaniami ze wskazanych
adresów.
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z materiałów i treści udostępnianych w Serwisie oraz uczestniczenia w wymianie komentarzy, o ile Serwis udostępnia taką funkcjonalność. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, za wyjątkiem Usługi umożliwiającej umieszczanie przez Użytkownika komentarzy w treści Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.

Serwis – portal internetowy hyhy.pl, dostępny pod adresem https://hyhy.pl.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może również być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Konto – dokument elektroniczny (profil), który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. Za pośrednictwem Konta Użytkownik zamieszcza odniesienia (linki) do Treści. Konto może zawierać także inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym momencie funkcjonalności Serwisu.

Treści – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwis, umożliwiające w szczególności:
– zapoznawanie się z materiałami udostępnionymi w ramach serwisu,
– korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
– umieszczanie własnych artykułów zawierających Treści,
– komentowanie oraz polemikę z innymi Użytkownikami Serwisu.

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
– zapoznawać się z Treściami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;
– umieszczać własne artykuły udostępniane publicznie, zawierające w szczególności Treści, za pomocą odpowiednich mechanizmów informatycznych Serwisu;
– umieszczać własne komentarze pod Treściami zamieszczonymi w Serwisie, odnosić się do komentarzy innych Użytkowników, prowadzić polemikę z innymi Użytkownikami.
2. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Serwisu. Usługodawca ma nadto prawo do zmian kolejności publikowanych Treści w tym wyróżniania Treści przez siebie
wybranych, nie ograniczając jednocześnie dostępu do pozostałych Treści.
3. Za pomocą Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Użytkownik ma prawo do umieszczania w serwisie Treści, głosowania na umieszczone w Serwisie Treści, pisania komentarzy do zamieszczonych Treści oraz brania udziału w konkursach. Użytkownik ma również prawo do umieszczania w innych serwisach lub na stronach internetowych, forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisów Facebook.com, Twitter.com) linki do poszczególnych Treści zamieszczonych w ramach Serwisu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności obrażające uczucia religijne, wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub ze względu na płeć, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne.
– niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
– niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
– niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
– nierozpowszechniania treści pornograficznych;
– nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym lub reklamowym oraz nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
– nie dodawania komentarzy powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami;
– nie podejmowania działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
– nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich oraz informować Usługodawcę o wszelkich możliwych naruszeniach.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Treści w ramach komentarzy oraz publikowania nowych artykułów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Treści o charakterze bezprawnym.
7. Wszelkie uwagi i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: [email protected]

IV. Własność intelektualna

1. Serwis oraz Treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.)

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności regulujących zasady dozwolonego użytku, prawa cytatu lub licencji otwartych.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
5. Zamieszczając Treści w ramach komentarzy lub nowych artykułów Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich zamieszczanych Treści, w szczególności do zdjęć, filmów i tekstów oraz że Treści te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów, a w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Administrator na wezwanie uprawnionych organów zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danej Treści, Użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczonych w serwisie Treści w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

V. Szczegółowe warunki umieszczania komentarzy

1. Żaden Użytkownik nie może identyfikować się oznaczeniem powszechnie uznawanym za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do oznaczenia innego Użytkownika. Serwis może uwarunkować zamieszczanie
wpisów od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Serwisie lub serwisie Facebook.com oraz procedury logowania.
2. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w treści komentarzy przekazów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, niezgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
6. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
7. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich oraz koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Administrator będzie powiadamiał Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. 3. Administrator zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu w całości lub jego poszczególnych funkcjonalności, w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w tym komentarze i artykuły, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Administratora.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla Użytkowników
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

VII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Dla uzyskania dostępu do Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej
2. Usługodawca nie ponosi kosztów uzyskania przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Treści lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje
umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

VIII. Zgłaszanie nadużyć

1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, komentarzy lub nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz innych przepisów prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://hyhy.pl/kontakt.
2. W treści zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, komentarze lub nazwę Użytkownika, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą
elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
2. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana. Reklamacja wniesiona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
5. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.
3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez jego publikację pod adresem internetowym Serwisu.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
5. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.